بایگانی

بایگانی ماهانه: ژانویه 2014

و تو زمین بودی که خصایص ات در کسوت سیارات به گردت رقصان اند…

نظاره گر بروج که یک اند و دو و سه و چهار… نظاره گر روایات افسانه هایشان که:

یک اند که اصل نانوشته و ناگفته باشد: دایره[1]
دو اند که قانون زمین باشد؛ دوگانه[2]
سه اند که ضابطه ساختن باشد؛ ظهور، دوام، استحاله[3]
چهار اند که عناصر خلقت باشد؛ پدر، مادر، پسر، دختر[4]

و تو زمین بودی که به نظاره خورشید بیدار شدی، منازل پیمودی و شام مردی.

پس فاصله حیات یک روز و ممات یک شب، عمرتوست که بی زمان باشد!

5/11/92


[1] اشاره به دایره البروج

[2]خیر/شر

[3]سولفور/ جیوه /نمک

[4] چهار عنصر

Advertisements